ประกาศผลการสอบโครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
Examination Result for the World Peace Ethics Contest (World-PEC)
“世界和平道德会考” 放榜成绩
Thai English