พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และประธานมูลนิธิธรรมกาย มีความ
มุ่งหวังที่จะให้ประชาชนและเยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรม
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนำธรรมะนั้นมาเป็นหลัก
ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องดีงาม ซึ่งจะทำให้เป็นทั้งผู้มีความ
รู้คู่คุณธรรม สามารถพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติให้เจริญรุ่ง
เรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป

     จากดำรินี้ นิสิต นักศึกษา คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาจึงได้รวมตัวกันจัดสอบตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 1 ขึ้นใน พ.ศ. 2525 (ค.ศ. 1982) โดยมี
เนื้อหาธรรมะที่ศึกษาคือ มงคลชีวิต 38 ประการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ 382 คน การจัดสอบฯ ได้รับความสนใจจากนักเรียน
ในโรงเรียนต่าง ๆ มากขึ้นทุกปี  เพิ่มจากจำนวนร้อย เป็นพัน เป็น
หมื่น และก้าวกระโดดมาเป็นหลักล้าน   ในการสอบทางก้าวหน้า ครั้งที่ 17 พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ได้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ถึง 1,355,154 คน และใน พ.ศ. 2550 (ค.ศ.2007)
มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5,074,901 คนจาก 16,977
โรงเรียน

     นอกจากการได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งในและต่าง
ประเทศแล้ว โครงการฯ ยังได้รับความสนใจในระดับองค์กรสากล
อีกด้วย โดยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) โครงการฯจากการดำเนินงานของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้เข้า
ร่วมเครือข่ายโลก กับองค์การยูเนสโก (UNESCO)สหประชาชาติ
ในการ “สร้างวัฒนธรรมสันติภาพ และความไม่รุนแรง (Culture of Peace and Non-violence)”


Next>>

ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้ดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร
หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้
การตัดสินผู้ชนะเลิศ
รางวับเกียรติยศ
ติดต่อ
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้ดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้ การตัดสินผู้ชนะเลิศ รางวัลเกียรติยศ ติดต่อ