ผู้สอบได้รางวัลที่ 4

- โล่วัชรเกียรติยศรองชนะเลิศ

- ประกาศนียบัตรวัชรเกียรติยศรองชนะเลิศ

ผู้สอบได้รางวัลที่ 5

- โล่วัชรเกียรติยศรองชนะเลิศ

- ประกาศนียบัตรวัชรเกียรติยศรองชนะเลิศ

ผู้ที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 60 คะแนนขึ้นไป 

- ประกาศนียบัตรวัชรเกียรติยศ


<<Back


ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้ดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร
หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้
การตัดสินผู้ชนะเลิศ
รางวับเกียรติยศ
ติดต่อ
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้ดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้ การตัดสินผู้ชนะเลิศ รางวัลเกียรติยศ ติดต่อ