มีรางวัลโล่วัชรเกียรติยศของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เกียรติยศ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล เพื่อเป็นเกียรติประวัติ  และเป็น
กำลังใจ

ผู้สอบได้รางวัลที่ 1

- โล่วัชรเกียรติยศชนะเลิศของพระราชภาวนาวิสุทธิ์

- ประกาศนียบัตรวัชรเกียรติยศชนะเลิศ

- เงินรางวัล 100,000 บาท

- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับประเทศไทย เพื่อรับรางวัล
  (สำหรับ 3 ท่าน)

ผู้สอบได้รางวัลที่ 2
- โล่วัชรเกียรติยศชนะเลิศของพระราชภาวนาวิสุทธิ์
- ประกาศนียบัตรวัชรเกียรติยศชนะเลิศ
- เงินรางวัล 70,000 บาท
- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับประเทศไทย เพื่อรับรางวัล
  (สำหรับตัวแทน 1 ท่าน)
ผู้สอบได้รางวัลที่ 3

- โล่วัชรเกียรติยศรองชนะเลิศ

- ประกาศนียบัตรวัชรเกียรติยศรองชนะเลิศ

- เงินรางวัล 50,000 บาท

- ตั๋วเครื่องบินไป – กลับประเทศไทย  เพื่อรับรางวัล
  (สำหรับตัวแทน 1 ท่าน)


Next>>

ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้ดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร
หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้
การตัดสินผู้ชนะเลิศ
รางวับเกียรติยศ
ติดต่อ
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้ดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้ การตัดสินผู้ชนะเลิศ รางวัลเกียรติยศ ติดต่อ