ในพุทธศักราช 2550 (ค.ศ. 2007) พระเดชพระคุณพระราช
ภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) มีดำริที่จะขยายธรรมะของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นความรู้สากลที่ทุกคนสามารถเรียนรู้
และนำมาปฏิบัติ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้ โดยไม่มีการแบ่ง
แยกเชื้อชาติ ศาสนา และผิวพรรณ ออกไปสู่ผู้สนใจใฝ่ศึกษา
ธรรมะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในทุก ๆ ภูมิภาคทั่วโลก จึงได้เกิดโครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก World Peace Ethics Contest (World-PEC) ขึ้นเป็นครั้งแรก 60 เชื้อชาติ จาก 6 ทวีปทั่วโลก มีศูนย์สอบทุกทวีปทั่วโลก
147 ศูนย์สอบการสอบแบ่งออกเป็น 5 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น สำหรับครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551 (ค.ศ. 2008)  มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จาก 72 เชื้อชาติ จาก 6 ทวีปทั่วโลก มีศูนย์สอบทุกทวีปทั่วโลก 334 ศูนย์สอบ การสอบแบ่งออกเป็น 10 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาลาว ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามาเลเซีย ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาสเปน ภาษาโปรตุเกส และภาษาอารบิค)

<<Back

ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้ดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร
หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้
การตัดสินผู้ชนะเลิศ
รางวับเกียรติยศ
ติดต่อ
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้ดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้ การตัดสินผู้ชนะเลิศ รางวัลเกียรติยศ ติดต่อ