เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก
เกิดความสนใจใฝ่หาความรู้ในพระพุทธศาสนาสามารถนำพระธรรม
คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการ
ดำเนินชีวิต ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นปรองดอง และสามัคคีกัน
ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคม ทำให้สังคมมีความเจริญ
รุ่งเรือง ทั้งวัตถุและมีจิตใจที่ดีงามตลอดไป

ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้ดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร
หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้
การตัดสินผู้ชนะเลิศ
รางวับเกียรติยศ
ติดต่อ
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้ดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้ การตัดสินผู้ชนะเลิศ รางวัลเกียรติยศ ติดต่อ