มูลนิธิธรรมกายร่วมกับวัดสาขาของวัดพระธรรมกาย-ศูนย์สาขา
ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก องค์กรพุทธศาสนาในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก และชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก
ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้ดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร
หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้
การตัดสินผู้ชนะเลิศ
รางวับเกียรติยศ
ติดต่อ
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้ดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้ การตัดสินผู้ชนะเลิศ รางวัลเกียรติยศ ติดต่อ