ด้วยในปัจจุบันนี้สภาพศีลธรรมในสังคมทั่วโลกได้เสื่อมถอย
ลงไปอย่างมาก อันเป็นผลกระทบมาจากความเจริญเติบโตของ
เทคโนโลยี และการแผ่ขยายของค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ซึ่งทำให้
เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตาม มา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย การแก้ ปัญหาต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถกระทำให้ประสบผลสำเร็จ
อย่างยั่งยืนโดยปราศจากการพัฒนาศีลธรรมควบคู่ไปด้วย

     มูลนิธิธรรมกาย ร่วมกับวัดศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายใน
ภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก องค์กรพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก และชมรมส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ได้พิจารณาเห็นว่า โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก เป็นโครงการที่
ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปทุกระดับในสังคมได้ศึกษาหลักธรรมใน
พระพุทธศาสนาทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องซึ่งส่งผลให้
ปัญหาดังกล่าวนั้นลดน้อยลงไป และหมดสิ้นไปในที่สุดทำให้
สังคมทั่วโลกกลับมาสู่สภาวะสันติสุข ก้าวไปสู่สังคมที่มีความเจริญ
ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไปก่อให้เกิดสันติภาพโลก
ที่แท้จริง

ความเป็นมา
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
ผู้ดำเนินโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร
หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้
การตัดสินผู้ชนะเลิศ
รางวับเกียรติยศ
ติดต่อ
ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ผู้ดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมาย กำหนดการดำเนินโครงการ
การสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร หลักสูตร/ข้อสอบที่ใช้ การตัดสินผู้ชนะเลิศ รางวัลเกียรติยศ ติดต่อ